[CBTT] Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Sở giao dịch chứng khoán Nội .

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin cung cấp thông tin người nội bộ mới.

Chi tiết bản cung cấp thông tin người nội bộ mới như sau:

Thái nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2018