CBTT danh sách cổ đông NN, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin danh sách cổ đông NN, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

Chi tiết như sau:

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 06 năm 2018