[CBTT] Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 -2023.

Chi tiết nghị quyết như sau:

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2018