[CBTT] QĐ về việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với cán bộ

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố QĐ về việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với cán bộ

Chi tiết quyết định như sau:

Thái Nguyên, Ngày 28 tháng 06 năm 2018