Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo số: 09/TB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.  

Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kịch bản Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015

Kịch bản Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung năm 2015

Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Quyết định số: 47/NQ-HĐQT  ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nghị quyết số: 46/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Bổ sung “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần”

Scan_20150316

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin bổ sung “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần” (Có bản kèm theo) Chi tiết xem tại đây:

Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung năm 2014

cktang

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố báo cáo thường niên năm 2014 như sau:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014

bao cao tai chinh

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 (đã được kiểm toán). Chi tiết xem tại đây:

Phiếu đăng ký mua Cổ phần, từ chối đăng ký mua Cổ phần và Văn bản xác nhận

Phiếu đăng ký mua Cổ phần, từ chối đăng ký mua Cổ phần và Văn bản xác nhận việc đăng ký mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung Tải về biểu mẫu tại đây

[Thông báo] Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

tbt2 (1)

Thông báo số 46/TB-TTR về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ ngày 15 tháng 08 năm 2014 Tải về tại đây