Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Bien ban hop

Vào hồi 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Địa chỉ: Tổ 21, Phường Cam giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã tiến hành đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Chi […]

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

thong bao

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  như sau:  

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí I năm 2017

24-bao-cao-7

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính quí I năm 2017. Chi tiết nội dung:

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Bia tai lieu

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính gửi tài liệu đến các quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. (Ấn vào từng danh mục để xem chi tiết) 1. Danh mục tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên […]

Báo cáo thường niên công ty cổ phần cán thép Thái Trung năm 2016

bao cao thuong nien

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo thường niên năm 2016 với nội dung như sau:

Công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2016

24-bao-cao-7

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư. Nội dung công bố gồm: – Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; – Báo […]

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hôi đồng Cổ đông thường niên năm 2017

thong bao

Căn Cứ Thông báo số: 12/TB-TTR Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hôi đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Chi tiết thông báo:

Báo cáo tài chính từ quý I đến quý III năm 2016

24-bao-cao-7

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gửi báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 kèm bản thuyết minh báo cáo tài chính từ quý 1 đến hết quý 3 năm 2016. Chi tiết báo cáo: 

Thông báo về việc cơ cấu tổ chức, miễn nhiệm Thư ký Công ty, chỉ định Thư ký Công ty thay thế

thong bao

Căn cứ Nghị quyết số: 68/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2016 về việc cơ cấu tổ chức, miễn nhiệm Thư ký Công ty, chỉ định Thư ký Công ty thay thế. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông báo:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường chứng khoán chưa niêm yết UPCOM

thong bao

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin thông báo đến trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường chứng khoán chưa […]