Công bố thông tin bất thường về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ

logo TTR-01

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi công bố thông tin bất thường về vụ án số: 05/2017/KDTM-PT ngày 29/06/2017 về việc tranh chấp Hợp đồng dịch vụ Chi tiết bản án: Thái Nguyên, Ngày 28 tháng 07 năm 2017

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2017

logo TTR-01

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cái tài chính bán niên năm 2017 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét). Chi tiết báo cáo tài chính: Thái Nguyên, Ngày 28/07/2017

Giải trình chênh lệch KQ SXKD 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

logo TTR-01

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 so với 6 tháng đầu năm 2016. Chi tiết giải trình như sau:

Báo cáo tài chính Quí II/2017

logo TTR-01

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính quí II/ 2017 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017. Chi tiết báo cáo:  

Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

logo TTR-01

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin bất thuờng về việc th ông báo doanh nghiệp kiểm tóan đã ký hợp đồng kiểm tóan báo cáo tài chính năm 2017 Chi tiết công bố:   Thái Nguyên, Ngày 07 tháng 06 năm 2017

Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TTS

thong bao

Căn cứ thông báo số 1478/TB-VSD ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TTS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường […]

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Cán thép Thái Trung

thong bao

Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Cán thép Thái Trung vào giao dịch trên thị trường UPCOM với những nội dung sau:

Thông báo quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Thong bao chap thuan dang ky giao dich

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Thông tin tóm tắt về Công ty Đại Chúng

thong tin cong ty dai chung

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung giới thiệu thông tin tóm tắt về Công ty Đại Chúng

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

NQ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 […]