Công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019. Chi tiết báo cáo: