Công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính bán niên năm 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019. Chi tiết báo cáo: