Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cái tài chính bán niên năm 2017 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét).

Chi tiết báo cáo tài chính:

Thái Nguyên, Ngày 28/07/2017