Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cái tài chính bán niên năm 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 (đã được soát xét).

Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 08 năm 2018