Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi Báo cáo tài chính quý IV năm 2017.

Chi tiết báo cáo:

Thái Nguyên, Ngày 19 tháng 01 năm 2017