Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020; Điều chỉnh báo cáo tái chính năm 2020:

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020; Điều chỉnh báo cáo tái chính năm 2020: