Công bố thông tin bất thường: Về việc Công ty nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin bất thường: Về việc Công ty nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung như sau: