Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 25/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ.

Chi tiết công bố như sau:

Thái Nguyên, Ngày 26 tháng 10 năm 2017