Công bố thông tin: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cán thép Thái Trung diễn ra vào ngày 26/06/2021 và thành công tốt đẹp. Tại Đại hội đã thông qua một số nội dung liên quan đến việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế của Công ty. Công ty trân trọng công bố các văn bản liên quan: