Công bố thông tin và báo cáo ” Báo cáo tài chính quý III năm 2017″

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi Báo cáo tài chính quý III năm 2017.

Chi tiết báo cáo:

Thái Nguyên, Ngày 16 tháng 10 năm 2017