Công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư. Nội dung công bố gồm:

– Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

– Báo cáo của kiểm toán độc lập;

– Bảng cân đối kế toán;

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

– Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Chi tiết: