Đăng ký tham dự “Hội nghị nâng cao chất lượng báo cáo tài chính kiểm toán trong hồ sơ đăng ký niêm yết”

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đăng ký cán bộ tham dự “Hội thảo nâng cao chất lượng báo cáo tài chính kiếm toán trong hồ sơ đăng ký niêm yết” do sở GDCK Hà Nội phối hợp với UBCKNN, Vụ chế độ kế toán Bộ Tài Chính tổ chức ngày 09/06/2016 như sau: