Đăng ký tham gia sử dụng hệ thống Công bố Thông tin (IDS)

Kính gửi: Cục công nghệ thông tin- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Cán thép Thái trung xác nhận tham gia hệ thống Công bố thông tin (IDS) và đăng ký tạo tài khoản sử dụng hệ thống như sau: