Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022: