Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty khi được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với pháp luật và Điều lệ này, sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý Công ty.

Chi tiết: