Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung được xây dựng trên cơ sở:

– Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

– Điều lệ mẫu, ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

2. Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức chính thức vào ngày 24/4/2015.

3. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty khi được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với pháp luật và điều lệ này sẽ là những quy tắc và quy định rằng buộc để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý Công ty.

Chi tiết điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung: