Đơn đề cử người để bầu bổ sung thay thế vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Đơn đề cử người để bầu bổ sung thay thế vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty CP Cán thép Thái Trung tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.