Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. Chi tiết giải trình như sau: