Giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2018 so với năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 so với  năm 2017. Chi tiết giải trình như sau: