Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý I năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Chi tiết giải trình như sau: