Giải trình chênh lệch KQ SXKD quý II/2018 so với cùng kỳ năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2018 so với cùng kỳ năm 2017.

Chi tiết giải trình như sau:

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 07 năm 2018