Giải trình chênh lệch KQSXKD 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết giải trình như sau:

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 08 năm 2018