Giải trình chênh lệch KQSXKD Quý III năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau: