Giải trình về việc chênh lệch KQ SXKD 9 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Căn cứ báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 và báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Kết Quả SXKD 9 tháng năm 2017 so với 9 tháng năm 2016.

Chi tiết như sau:

Thái Nguyên, Ngày 16 tháng 10 năm 2017