Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016

Căn cứ điều 13 Nghị Quyết số: 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 với đơn vị kiểm toán là công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Chi tiết hợp đồng kiểm toán như sau: