Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: