Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ Đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Căn cứ Biên bản số: 54/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2016 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 32/TTr-TTR về việc cơ cấu tổ chức ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ra nghị quyết về việc cơ cấu tổ chức ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau: