Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thái Nguyên thông qua toàn văn Nghị quyết tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Chi tiết Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 04 năm 2018