Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ngày 26 tháng 04 năm 2019;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thái Nguyên đã thông qua toàn văn Nghị quyết tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Chi tiết Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau: