[Quyết định] Ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát

Quyết định về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 201-2018 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần cán Thép Thái Trung