[Thông báo] Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Căn cứ nghị quyết số 221/NQ-HĐQT ngày 03/09/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về việc giải thể cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thép TTR. Công ty Cổ phần Cán thép Thái trung xin công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động […]

Thông báo thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh

Căn cứ giấy Chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 25 tháng 8 năm 2015. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin về đăng ký địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Cán thép Thái […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu lý chứng khoán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Căn cứ Công văn số 504/UBCK-QLPH về việc chấp thuận công ty đại chúng đối với Công ty CP Cán thép Thái Trung ngày 02/02/2015. Căn cứ quy chế đăng ký chứng khoán của Trung […]

Công bố thông tin và báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Căn cứ bản án số 04/2014/KDTM-PT ngày 19/11/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng đại lý”. Căn cứ QĐ thi hành án số 42/QĐ-CCTHA ngày 3/12/2014 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên. Căn cứ Thông […]

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung được xây dựng trên cơ sở: – Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; – Điều lệ […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Căn cứ công văn số 504/UBCK-QLPH về việc chấp thuận công ty đại chúng đối với Công ty CP Cán thép Thái Trung ngày 02/02/2015. Căn cứ quy chế đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Hội đồng quản trị Công […]