Thông báo thay đổi Kế toán trưởng Công ty

Căn cứ Biên bản số 108/BB-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ Nghị Quyết số 109/NQ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị […]

Thông báo thay đổi đăng ký thông tin doanh nghiệp

Căn cứ biên bản số 81/BB-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản Trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ quyết định số 83/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản trị […]

Thông báo về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

Căn cứ biên bản họp số 01/BB-BKS về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát. Công ty cổ phần cán thép Thái Trung xin Công bố thông tin về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 08/05/2015. Chi tiết thông báo: Đây là một tài liệu Microsoft […]

Công bố thông tin bất thường về thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013 – 2018 và người phụ trách thông tin

Căn cứ Công văn số: 57/CV-TTR ngày 24 tháng 04 năm 2015. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố thông tin bất thường về thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013 – 2018 và người phụ trách thông tin. Chi tiết: 

Công bố thông tin bất thường về thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

Căn cứ Công văn số: 56/CV-TTR ngày 24 tháng 04 năm 2015. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố thông tin bất thường về thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. Chi tiết: 

[Dự thảo] Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung mới được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014, các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các Nội […]

Quyết định về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Quyết định số: 49/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 213-2018 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty