Giải trình chênh lệch KQSXKD Quý IV năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017. Chi tiết giải trình như sau:

Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý III năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 Quý III năm 2018 so với Quý III năm 2017. Chi tiết giải trình như sau: Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý III/2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý III/ 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2018. Chi tiết báo cáo: Thái Nguyên, Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Giải trình chênh lệch KQSXKD 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017. Chi tiết giải trình như sau:  Thái Nguyên, ngày 15 tháng 08 năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cái tài chính bán niên năm 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 (đã được soát xét). Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 08 năm 2018

Giải trình chênh lệch KQ SXKD quý II/2018 so với cùng kỳ năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Chi tiết giải trình như sau: Thái Nguyên, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Báo cáo tài chính Quí II/2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính quí II/ 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018. Chi tiết báo cáo: Thái Nguyên, Ngày 18 tháng 07 năm 2018

Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: – Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước. – Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung Công bố thông tin bất thường về việc Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Chi tiết thông báo: Thái […]