Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau:

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng kính gửi Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Giải trình chậm công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty CP Cán thép Thái Trung xin giải trình về việc chậm công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2018, nội dung như sau:

Giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2018 so với năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 so với  năm 2017. Chi tiết giải trình như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi báo cáo tài chính năm 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. Chi tiết báo cáo:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung thông báo như sau: