Công bố thông tin: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2021:

Công bố thông tin bất thường: Về việc Công ty nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin bất thường: Về việc Công ty nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung như sau:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự: chức danh Phó tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự đối với Chức danh Phó tổng giám đốc Công ty:

Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 và giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý III năm 2021 so với kết quả cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý III năm 2021 cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2021 so với cùng kỳ […]

Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:  

Thông báo về việc thay đổi nhân sự: chức danh Phó tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự: chức danh Phó tổng giám đốc Công ty:  

Báo cáo tài chính bán niên 2021 và giải trình chênh lệch kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 so với kết quả cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 so với […]

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung báo cáo về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021, nội dung báo cáo  như sau:

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý II năm 2021 cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021 so với cùng kỳ […]

Công bố thông tin: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021: