Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với năm 2019. Chi tiết giải trình như sau:

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Chi tiết giải trình như sau:

Công bố thông tin: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty CP Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung như sau: