[CBTT] Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 -2023. Chi tiết nghị quyết như sau: Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2018

[CBTT] Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 -2023. Chi tiết biên bản như sau: Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 […]

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Vào hồi 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Địa chỉ: Tổ 21, Phường Cam giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã tiến hành đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Chi […]

Giải trình về việc chênh lệch KQSXKD Quý I/2018 so với cùng kỳ năm 2017 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chênh lệch KQSXKD Quý I/2018 so với cùng kỳ năm 2017 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Chi tiết giải trình như sau: Thái […]