[Quy chế] Bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát

Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

(ban hành kèm theo quyết định số: 27D/QĐ-TTR ngày 13 tháng 03 năm 2014 của Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)