Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ban hành quy chế quản trị nội bộ . Chi tiết quy chế như sau:

Tải về chi tiêt tại đây

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 05 năm 2018