Quyết định về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Quyết định số: 49/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2015 về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 213-2018 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty