Thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã được Đại hội đồng Cổ đông sáng lập thông qua ngày 27/08/2008 và đã sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016. Căn cứ vào “Quy chế […]