[Tờ trình] Về việc cơ cấu tổ chức Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 26/04/2016; Căn cứ Điều 10 Nghị quyết số 47/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2016 […]