Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ Đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Căn cứ Biên bản số: 54/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2016 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 32/TTr-TTR về việc cơ cấu tổ chức ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ra nghị […]

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm […]